පොරොන්දම් ගැලපීම - marriage - porondam

නිකුතුව 1.1v

නව අංග පොරොන්දම් ගැලපීම. (ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ භාවිතා වන විවිධ ක්‍රම ඇතුලය.) අශ්ඨ කූඨ ගැලපීම විසි පොරොන්දම් දස පොරොන්දම් ආරූඩ පාද ගණනය ග්‍රහයන්ගේ උච්ච නීච සතුරු භාවය ග්‍රහයන් වක්‍ර …