පොරොන්දම් ගැලපීම - marriage - porondam

විවාහ පොරොන්දම් ගැලපීම සහ ලොව ඕනෑම තැනකට කේන්ද්‍ර සටහන් නිවැරදිව සැකසීම.

කේන්දරේ.com අන්තර්ජාල මෘදුකාංගය මගින් වෘතීය මට්ටමේ ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් නොවන අය සඳහා ද නිවැරදි කේන්ද්‍ර සටහන් ගණනය සහ පොරොන්දම් ගැලපීමේ සේවය ලබා ගත හැක. මෙම මෘදුකාංගය මගින් ලබා ගත හැකි සේවා, ලොව …