පොරොන්දම් ගැලපීම - marriage - porondam

විවාහ පොරොන්දම් ගැලපීම සහ ලොව ඕනෑම තැනකට කේන්ද්‍ර සටහන් නිවැරදිව සැකසීම.

කේන්දරේ.com අන්තර්ජාල මෘදුකාංගය මගින් වෘතීය මට්ටමේ ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් නොවන අය සඳහා ද නිවැරදි කේන්ද්‍ර සටහන් ගණනය සහ පොරොන්දම් ගැලපීමේ සේවය ලබා ගත හැක. මෙම මෘදුකාංගය මගින් ලබා ගත හැකි සේවා, ලොව …

පොරොන්දම් ගැලපීම - marriage - porondam

නිකුතුව 1.1v

නව අංග පොරොන්දම් ගැලපීම. (ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ භාවිතා වන විවිධ ක්‍රම ඇතුලය.) අශ්ඨ කූඨ ගැලපීම විසි පොරොන්දම් දස පොරොන්දම් ආරූඩ පාද ගණනය ග්‍රහයන්ගේ උච්ච නීච සතුරු භාවය ග්‍රහයන් වක්‍ර …

කේන්දරේ.com මුල් නිකුතුව

තරු කිරණ මෘදුකාංගයට වසර 10ක් සපිරෙන මේ අවස්ථාවේදී Kendare.com යනු, ජංගම දුරකථනයකින් හෝ පරිගණකයකින් මාසික ගෙවීමේ පදනම මත අන්තර්ජාලය හරහා භාවිතා කළ හැකි මෘදුකාංගයකි. මේ සඳහා ඔබට වැය වන්නේ දිනකට …