නිකුතුව 1.1v

පොරොන්දම් ගැලපීම - marriage - porondam

නව අංග

 • පොරොන්දම් ගැලපීම. (ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ භාවිතා වන විවිධ ක්‍රම ඇතුලය.)
 • අශ්ඨ කූඨ ගැලපීම
 • විසි පොරොන්දම්
 • දස පොරොන්දම්
 • ආරූඩ පාද ගණනය
 • ග්‍රහයන්ගේ උච්ච නීච සතුරු භාවය
 • ග්‍රහයන් වක්‍ර ද නිවෘත ද යන බව

සියළුම පහසුකම්

කේන්ද්‍ර සටහන් ගණනය

 • ලග්න, නවාංශක, පඤ්චාඞග සහිත කේන්ද්‍ර සටහන්
 • ක්‍රිෂ්ණමූර්ති භාව කේන්ද්‍රය
 • විම්ශෝත්තරී, අශ්ටෝත්තරී දසා
 • වාස්තු ඒකාදශ වර්ගය
 • මුද්‍රණ පිටපත් ලබාගැනීමේ හැකියාව
 • Google Map හරහා ලොව ඕනෑම තැනකට කේන්ද්‍රය ගණනය කිරීමේ හැකියාව ( අක්ෂාංශ, දේශාංශ සහ වේලා කලාප ආදිය ඉබේ සැකසීම)
 • ආරූඩ පාද ගණනය
 • ග්‍රහයන්ගේ උච්ච නීච සතුරු භාවය
 • ග්‍රහයන් වක්‍ර ද නිවෘත ද යන බව

පොරොන්දම් ගැලපීම. (ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ භාවිතා වන විවිධ ක්‍රම ඇතුලය.)

 • අශ්ඨ කූඨ ගැලපීම
 • විසි පොරොන්දම්
 • දස පොරොන්දම්

ශබ්ද විද්‍යාවේ යෝනි ගණනය කිරීම

පංචාංග ලිත් පිටුව

1 thought on “නිකුතුව 1.1v

 1. Pingback: විවාහ පොරෙන්දම් ගැලපීම සහ ලොව ඕනෑම තැනකට කේන්ද්‍ර සටහන් නිවැරදිව සැකසීම. – කේන්දරේ.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.